Publications - 2018
1、Silver-mediated oxidative functionalization of alkylsilanes , Feng Wang, Peng Xu, Fei Conga and Pingping Tang , Chem. Sci., 2018,9, 8836-8841
Silver-mediated oxidative functionalization of alkylsilanes
2、Silver‐Promoted Oxidative Benzylic C−H Trifluoromethoxylation , Haodong Yang Feng Wang Xiaohuan Jiang Yu Zhou Prof. Xiufang Xu, Prof. Pingping Tang , Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 13266 –13270
Silver‐Promoted Oxidative Benzylic C−H Trifluoromethoxylation
3、Direct Dehydroxytrifluoromethoxylation of Alcohols , Xiaohuan Jiang​, Zhijie Deng and Prof. Pingping Tang , Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 292 –295
Direct Dehydroxytrifluoromethoxylation of Alcohols
4、Silver-Catalyzed Oxidative Activation of Benzylic C-H Bonds for the Synthesis of Difluoromethylated Arenes , Fei Cong, Yongliang Wei and Pingping Tang , Chem. Commun., 2018, 54, 4473-4476
Silver-Catalyzed Oxidative Activation of Benzylic C-H Bonds for the Synthesis of Difluoromethylated Arenes
5、Cobalt-Catalyzed Trifluoromethoxylation of Epoxides , Jie Liu, Yongliang Wei, and Pingping Tang , J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 45, 15194-15199
Cobalt-Catalyzed Trifluoromethoxylation of Epoxides